Дома Светот од камен Tрудови за литика

Tрудови за литика

Научни трудови за литика

Димитровска Василка, Етнографски белешки за Трибулумот во Република Македонија, Социјални и духовни аспекти на материјалната култура (Зборник на трудови од конференцијата одржана во Охрид, 20-22.09.08), Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, Skopje, 2009 (eds. Svetieva, Ashtalkovska), 218-226. http://goo.gl/Np4ZGM

Димитровска Василка 2010, Прилог кон вреднувањето на неолитскиот литички материјал, Macedoniae Acta Archaeologica 19, Скопје, 39-47. http://goo.gl/CQdl1j

Милевски Ивица, Димитровска Василка 2011, Геоморфолошки и геоархеолошки карактеристики на Цоцев Камен, Географски разгледи (44-45), 5-19 (2011), Институт за географија, Скопје. http://goo.gl/ohNIE4

Dimitrovska Vasilka, Boev Blazo 2012. Petrologic, Morphologic and Functional Analysis of Ground and Abrasive Stone Tools from Rug Bair, Ovče Pole Valley. Geologica Macedonica. Vol. 25. No. 1 (2011): 37-52. Štip. http://goo.gl/kojZNP

Dimitrovska Vasilka 2012. The system of local supply of stone tools in Amzabegovo-Vršnik culture from Neolithic Macedonia. Documenta Praehistorica, XXXIX: 353-360. Ljubljana. http://goo.gl/fQAP2A

Dimitrovska Vasilka 2012, Local Supply for Chipped Stone Tools from the Site of Rug Bair, Haemus journal Vol. 1, Skopje, 11-28. http://goo.gl/86DJpd